VANLIGA FRÅGOR

Svar på de vanligaste frågorna som berör planering av privata trädgårdar.

Vad kostar en trädgårdsplan?

Det finns många typer av trädgårds- och grönområdesplaner i olika prisklasser. Suniplans centrala verksamhetsidé är att utföra grundliga planer som går att förverkliga. Korrekta utgångsuppgifter utgör grunden för planläggningsarbetet.

Lösningarna ska vara hållbara och trädgården hemtrevlig och lättskött. Det är viktigt för oss med ett lyckat slutresultat.

Vi erbjuder även konsulteringsbesök och idéskisser som inte är lika exakta som planerna.

Prisexempel;

Dessa priser är inte bindande.

20_rivitalopuutarha_4a.jpgEgnahemshustomt, utan större höjdskillnader; 1600-2200 euro (inkl. mvs)

Egnahemshustomt, sluttande; 2000-2500 euro (inkl. mvs)

Radhusträdgård; 600-1000 euro (inkl. mvs)

Konsulteringsbesök 250 euro (inkl.mvs) + reseersättning.

För grönområdesplaner för bostadsbolag ges alltid skriftligt anbud. För bostadsbolag erbjuder vi även konsultering genom hela grundrenoveringsprocessen såsom upprättande av de dokument och avtal som krävs samt uppföljning och övervakning av anläggningsarbetet.

Vad innehåller en trädgårdsplan?

I planteringsarbetet tas alla användare i beaktande, det skall finnas något för alla.

I trädgårdsplanen har alla funktioner i trädgården tagits i beaktande såsom t.ex. sittplatser, lekplatser, nyttoträdgård, förråd, parkeringsplatser, flaggstång, soptunnor, klädsträck och mattpiskningsplats.

I planen ingår växtval, en växtlista med antal växter och planteringsavstånd. I materilal listan anges även ytmaterial, ev. belysning och andra material.

Detaljritningar av t.ex. stenläggning, murar och trappor kan också ingå. Detaljritningarna kan faktureras enligt arbetstid eller så kan vi komma överens om dem då hela projektets pris fastslås.

Trädgårdsplanen är vanligtvis i skala 1:200 eller 1:100.

Hur går det till?

Planeringsarbetet börjar med att jag kommer till er och att vi tillsammans går igenom era önskemål. Jag fotograferar området och undersöker platsen och befintliga anläggningar. Situationsplanen ger mig viktig formation. På den kan jag se storleken och formen på tomten samt husets placering som är grundläggande för planeringsarbetet. Det är en fördel om situationsplanen finns i elektronisk form.

Om situationsplanen inte stämmer eller om det finns mycket träd och annan växtlighet på tomten som skall bevaras behövs en mer grundlig inventering för att planen ska kunna förverkligas. Om det behövs sådant inventeringsarbete ges ett skilt pris.

Planeringsarbetet kan börja när jag har fått in alla utgångsuppgifter. Först utarbetar jag en sk. skiss som jag går igenom tillsammans med er vid det andra besökstillfället. På det sättet blir planen sådan som ni önskar och trädgården får sin egen särprägel.

Efter det andra besöket slutför jag planen.

När är det rätt tid att påbörja arbetet?

Det här frågas det ofta om. Om man tänker på årstiderna så är det bäst att påbörja planeringen på hösten. Då hinner jag inventera det område som skall planeras innan vintern och ni har god tid på er att besvara mina frågor och fundera över materialval. Planen kan då bli färdig i god tid innan våren och ni får tid att förbereda arbetet och be om anbud från leverantörer eller anläggare.

Det går såklart att påbörja planeringsarbetet vilken tid som helst under året, men om det finns mycket snö kan det vara svårt att inventera området tillräckligt noga.

Vid nybyggnation är det vanligt att ta kontakt med trädgårdsplaneraren först då byggnadsarbetet nästan är färdigt. I många fall kan man finna bättre lösningar om trädgårdsplaneraren påbörjar arbetet tidigare. Jag kan ge råd om träd ska bevaras eller fällas och jag kan ge synpunkter på husets golvhöjd och andra sakkunniga råd utifrån trädgårdsplanerarens synvinkel.

Om planeringsarbetet med trädgården påbörjas redan då huset planeras görs i vanliga fall en översiktsplan där trädgårdens huvudformer och vegetation planerats. Planeringsarbetet slutförs då byggnadsarbetet håller på att slutföras så att eventuella förändringar och nya önskemål kan beaktas.

Ibland krävs en översiktsplan av trädgården redan under byggnadslovsprocessen.

Hur ser planen ut?

Varje plan är unik och utgår ifrån platsen och era önskemål. Alla planer är olika, precis som kunderna. I planerna ingår t.ex. trädgårdens former, placering av olika funktioner, växter, växtantal, planeringsavstånd, ytmaterial och belysning.

50_paavolainen_suun.jpg
nym_psuun.jpg